Grau en Filosofia

Modalitat: Presencial
Crèdits: 180
Durada: 3 anys
Llengua: Català - Castellà
Places: 30

La finalitat del Grau és el coneixement bàsic dels fonaments de la filosofia i dels principals debats filosòfics contemporanis. Es proposa d'ajudar a una comprensió més profunda de l’existència humana des del punt de vista cristià, en diàleg amb el món contemporani. 

Descripció

El curs complet dels seus estudis consta de tres cicles:

 • El primer cicle comprèn sis semestres. En ell es pretén que els estudiants arribin a una primera síntesi doctrinal sòlida i coherent i que aprenguin a analitzar i judicar els diversos sistemes filosòfics. És convenient també que vagin elaborant una opinió filosòfica personal.
 • El segon cicle comprèn quatre semestres més. En aquest cicle, allò que hom ha après en el primer ha de ser estudiat més profundament, amb una finalitat d’investigació més concreta, amb un mètode realment filosòfic i amb  possibles especialitzacions: Filosofia teorètica, Filosofia pràctica i Història de la Filosofia i de la Ciència.
 • El segon cicle acaba amb l’obtenció del grau de llicenciat en Filosofia, sempre que compleixi la resta de requisits establerts per la normativa corresponent.
 • El tercer cicle condueix a l'obtenció del doctorat eclesiàstic. L'alumne haurà d'estar en possessió del grau de llicenciat eclesiàstic en Filosofia i d'un màster (360 crèdits en total,  exigits per iniciar la redacció de la tesi doctoral). Per obtenir el grau eclesiàstic de doctor en filosofía a més de la defensa de la tesi en presència d'un tribunal i un cop aprovada, el doctorand ha de publicar un resum de la tesi i dipositar a la Secretaria de la Facultat de Filosofia 40 exemplars.
Accés

Per als alumnes procedents del sistema educatiu espanyol, les vies d'accés són:

 1. Haver superat els estudis de COU o batxillerat i la prova d'accés a la Universitat (PAU). 
 2. Mòduls professionals 3, Formació professional de 2n cicle i Cicles formatiu de Grau Superior.
 3. Disposar d'un títol universitari homologat a l'Estat espanyol.
 4. Haver superat la prova d'accés per a majors de 25 anys
 5. Haver superat la prova d'accés per a majors de 40 anys.
 6. Haver superat la prova d'accés per a majors de 45 anys.
 7. I les altres vies que contempli el Reial Decret 1892/2008 de 14 de novembre, publicat al BOE núm. 283.

Els estudiants procedents d'altres sistemes educatius diferents a l'espanyol, però pertanyents a la Unió Europea, hauran d'haver realitzat al seu país els estudis que hi permeten matricular-se en una carrera universitària, segons s'estableix en el Reial Decret 9509/2007 de 7 de maig de 2007, publicat al BOE núm. 112.

Els estudiants procedents de sistemes educatius no pertanyents a l'Estat espanyol ni a la Unió Europea, hauran de realitzar o bé la prova d'accés a la Universitat (PAAU), o bé la prova d'accés per a majors de 25 anys, o bé hauran de procedir d'una altra universitat.

Assignatures i horaris
Primer curs

El primer curs es dedica principalment a l’estudi de l’home com a realitat oberta a la transcendència. L’antropologia filosòfica forneix l’eix d’aquest curs, amb l’estudi de la psicologia i de la fenomenologia de la religió que el complementen.

Les altres assignatures filosòfiques d’aquest primer curs, a part de la necessària introducció a la filosofia i al seu mètode, comprenen la teoria del coneixement, amb les parts antiga, medieval i moderna de la història de la filosofia. El llatí i el grec s’inclouen en aquest curs per tal de poder accedir als textos originals de la filosofia i de la teologia.

 

Matèries obligatòries fonamentals

211011 Introducció a la Filosofia i Metodologia 3 ECTS Prof. Enric Fernández
211151  Història de la Filosofia antiga 5 ECTS Prof. Francesc Xavier Prevosti
211161  Història de la Filosofia medieval  5 ECTS Prof. Joan Garcia del Muro
211181  Antropologia filosòfica 6 ECTS Prof. Ignasi Fuster
211061           Psicologia 3 ECTS  Prof. Carles Perez Testor
211091 Fenomenologia de la religió 3 ECTS Prof. Aleix Bonfill
211081 Teoria del coneixement 3 ECTS Prof. Ricardo Mejía
211191 Filosofia del llenguatge i Hermenèutica  5 ECTS Prof. Enrique Martínez
211241 Filosofia de la natura 3 ECTS Prof. Miquel Ramón Fuentes
211251 Ontologia 3 ECTS Prof. Joan Martínez Porcell
211101           Llatí A1 3 ECTS Prof. David Solé
211111           Llatí A2 3 ECTS Prof. David Solé
211121         Grec A1 3 ECTS Prof. David Solé

 

Matèries complementàries opcionals teològiques

*211131 Introducció al món i al pensament bíblics I: A.T 5 ECTS Prof. Joan-Ramon Marín
*211201 Qüestions frontereres entre filosofia teologia: Teologia fonamental 5 ECTS Prof. Juan Ramón La Parra

* Aquestes assignatures són considerades complementàries opcionals per als alumnes que vulguin assolir el Batxillerat eclesiàstic o la Llicenciatura eclesiàstica en Filosofia.

 

Matèries complementàries opcionals filosòfiques

212038 Lectura de textos (op): «Clàssics de la literatura espiritual europea (segle XIX-XX)» 4 ECTS Prof. Sílvia Coll-Vinent
212036 Curs opcional I: «El silenci com a actitud filosòfica» 3 ECTS Prof. Jaume Aymar
212037 Curs opcional II: «La percepció a la filosofia: Simondon i Merleau-Pontu» 3 ECTS Prof. Ricardo Mejía
212005 Curs opcional III: «Introducció a la cultura filosòfica» 3 ECTS Prof. Joan García del Muro

De les matèries complementàries opcionals s'han de cursar 12 ECTS

 Horaris 1r curs

 

Segon curs

El segon curs està centrat primordialment en l’estudi filosòfic de la realitat de l’ésser. La realitat es presenta com un misteri de plenitud que es manifesta en la seva unitat i pluralitat i troba el seu fonament en l’ésser suprem, Déu. 

L’ontologia i la metafísica són les assignatures eix d’aquest curs. L’estudi de l’home, iniciat el curs anterior, es completa ara amb les investigacions sobre la seva dimensió expressiva i interpretativa. Donen resposta a aquestes qüestions les assignatures de sociologia i ètica social i política. Continua l’estudi de la història de la filosofia en la seva part contemporània, també continuen les matèries de llatí de grec aprofundint els coneixements del primer curs. El quadre de matèries es completa amb un seminari de lectura de textos filosòfics.

Matèries obligatòries fonamentals 

211022  Metafísica 6 ECTS Prof. Joan Martínez Porcell
211172  Ètica - Ètica social i política 5 ECTS rof. Joan Garcia del Muro
211242    Història de la Filosofia moderna 6 ECTS Prof. Ignasi Roviró
211182 Història de la Filosofia contemporània 6 ECTS Prof. Francesc Torralba 
211042 Ètica social i política  3 ECTS Prof. Ignasi Boada 
211082 Lògica I 5 ECTS Prof. Ricardo Mejía
211092 Lectura de textos 3 ECTS Prof. Joan Martínez Porcell
211102  Sociologia 3 ECTS Prof. Francesc Josep Núñez
211112 Llatí B1 3 ECTS Prof. David Solé
211122 Grec A2
3 ECTS
Prof. David Solé

 

Matèries complementàries opcionals teològiques

*211013 Introducció al món i al pensament bíblics II: N.T 5 ECTS Prof. Antoni Pérez de Mendiguren
*211142 Vaticà II 3 ECTS Prof. Joan Torra
211152 Teologia fonamental II 6 ECTS Prof. Juan Ramón La Parra
211162 Història de l'Església antiga 5 ECTS  Prof. Robert Baró
211202 Patrologia 3 ECTS Prof. Joan Torra

* Aquestes assignatures són considerades complementàries opcionals per als alumnes que vulguin assolir el Batxillerat eclesiàstic o la Llicenciatura eclesiàstica en Filosofia.

 

Matèries complementàries opcionals filosòfiques

212038   Lectura de textos (op): «Clàssics de la literatura espiritual (època contempornània)» 4 ECTS Prof. Sílvia Coll-Vinent
212036 Curs opiconal I: «El silenci com a actitud filosòfica» 3 ECTS Prof. Jaume Aymar
212037  Curs opcional II: «La percepció a la filosofia: Simondon i Merleau-Ponty» 3 ECTS Prof. Ricardo Mejía
212005 Curs opcional III: «Introducció a la cultura filosòfica» 3 ECTS Prof. Joan Garcia del Muro

De les matèries complementàries opcionals s'han de cursar 18 ECTS.

 Horaris 2n curs

 

Tercer curs

S’estudien ara més profundament aquells aspectes de la investigació filosòfica sobre l’home que, de forma més general, ja han estat presentats. D’aquí la importància donada a l’àrea del coneixement, que té com a matèria principal la filosofia de la ciència i de la religió, i les qüestions aprofundides de teoria del coneixement i de la natura.

En aquest curs pren un relleu especial la història de la filosofia catalana, que és assignatura obligatòria en la nostra Facultat. L’entrada en contacte amb la reflexió més recent té lloc en el curs sobre els corrents actuals de la filosofia.

 

Matèries obligatòries fonamentals

211013 Lògica II 5 ECTS Prof. Ricardo Mejía
211023 Història de la Filosofia catalana 5 ECTS Prof. Ignasi Roviró
211033 Filosofia de la religió 5 ECTS Prof. Javier Prevosti
211043 Filosofia de la ciència 3 ECTS Prof. Miquel Ramón Fuentes
211053 Filosofia i Bioètica 3 ECTS Prof. Miquel Ramón Fuentes
211063 Estètica 5 ECTS Prof. Ignasi Roviró
211073 Corrents actuals de la filosofia 5 ECTS Prof. Ricardo Mejía
211083 Metafísica II 5 ECTS Prof. Francesc Xavier Prevosti
211093 Teoria del coneixement II 5 ECTS Prof. Joan Martínez Porcell
211103 Filosofia de la natura II 5 ECTS Prof. Miquel Ramón Fuentes
211113 Antropologia filosòfica II 5 ECTS Prof. Ignasi Fuster
211253 Ètica II 5 ECTS Prof. Joan Garcia del Muro
211153 Llengua moderna I 2 ECTS Prof. Sílvia Coll-Vinent
211163   Llengua moderna II 2 ECTS Prof. Sílvia Coll-Vinent

 Horaris 3r curs

 

Batxiller eclesiàstic en Filosofia (180 ECTS)

A l'acabament del Primer cicle, els alumnes poden accedir al Grau eclesiàstic de Batxillerat en Filosofia fent un examen oral o escrit, que serà qualificat per un tribunal de professors. De la llista de temes del temari oficial de la Facultat, se n'oferiran quatre a l'alumne, el qual tindrà dos per a la seva exposició oral o per a la seva redacció escrita. La nota final del Grau és el resultat de l'expedient acadèmic (50%) i el resultat de l'examen oral o escrit (50%).

Data d'inici: 12/09/2023
Període d'inscripció del 10/07/2023 al 15/09/2023
Horari de dilluns a divendres de 9 a 14 h
Preu matrícula: 1.995 €
Lloc C/ Diputació, 231. 08007 Barcelona