Doctorat

Modalitat: Presencial
Crèdits: 30
Durada: Mínim 2 anys
Llengua: Català-Castellà
Places: 30
Descripció

Per tal d'obtenir el doctorat, l'alumne que ja hagi obtingut la llicenciatura eclesiàstica haurà de presentar una tesi doctoral dirigida per un professor de la Facultat.

L'aprovació definitiva de la tesi, per tal que pugui passar a la defensa pública, correspon a l'avaluació per part de dos lectors, nomenats pel Degà, a proposta del Cap de Departament. Aquests dos lectors expressaran al Degà el seu vot raonat, en el termini d'un mes de la seva recepció de la tesi. Si un dels membres dona el vot negatiu, la Tesi no podrà passar a l'acte de defensa pública fins que l'alumne, d'acord amb el director, no incorpori les variacions proposades.

El doctorand, un cop aprovada la tesi, en lliurarà 3 exemplars a Secretaria. L'alumne té dret a defensar la Tesi passats tres mesos des que ha lliurat aquests exemplars.

El tribunal, format pel director i dos professors més, en l'acte de defensa de la Tesi, serà presidit pel Degà o Vicedegà, o per un delegat del Degà, i no podrà ser el Director de la Tesi. Els dos professors de la defensa de la Tesi són proposats pel Cap de Departament, nomenats pel Degà i donats a conèixer al Consell Permanent.

Un cop defensada, caldrà presentar un resum del treball defensar i lliurar-ne 35 exemplars a la Secretaria de la Facultat.

Data d'inici: 12/09/2023
Període d'inscripció del 10/07/2023 al 15/09/2023
Preu 2.180 €
Lloc C/ Diputació, 231. 08007 Barcelona